Клас

Специалност

Професия

Кл.ръководител

Икономическа информатика

Компютърна техника и технологии

Икономист – информатик

Техник на компютърни системи

Емилия Мулешкова

дуално обучение

Минна електромеханика

Лазерна и оптична техника

Минен техник

Техник на прецизна техника

Иван Ангелков

Компютърна техника и технологии

Техник на компютърни системи

инж. Магдалена Гоешкова

Машини и системи с ЦПУ

Машинен техник

Гергана Раленекова

Промишлена електроника

 

Автотранспортна техника

Техник на електронна техника

Техник на транспортна техника

Елисавета Георгиева

10а

Икономическа информатика

Компютърна техника и технологии

Икономист – информатик

Техник на компютърни системи

инж. Стоянка Добрева

10б

Минна електромеханика

Лазерна и оптична техника

Минен техник

Техник на прецизна техника

Делка Мангова

дуално обучение

10в

Пътно-строителна техника

Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии

Техник на транспортна техника

Минен техник

Райна Паланкалиева

дуално обучение

10г

Лазерна и оптична техника

Мехатроника

Техник на прецизна техника

Мехатроника

инж. Петранка Цветкова

дуално обучение

11а Икономическа информатика Икономист – информатик Пенка Цвяткова
11б Компютърна техника и технологии Техник на компютърни системи Соня Димитрова
11в

Добивни и строителни минни технологии

Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии

Техник на транспортна техника

Минен техник

Марияна Стаматова

дуално обучение

11г

Организация на хотелиерството

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Хотелиер

 

Моделиер-технолог на облекло

инж. Росица Колибанекова
11д

Автотранспортна техника

Машини и системи с ЦПУ

Техник на транспортна техника

Машинен техник

Димитър Козарев

дуално обучение

12а

Икономическа информатика

Икономист – информатик

инж. Кристина Хаинова

12б

Компютърна техника и технологии

Техник на компютърни системи

Георги Георгиев

12в

Минна електромеханика

Промишлена електроника

Минен техник

Техник на електронна техника

Петрана Иванова

12г

Бизнес администрация

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Офис мениджър

Моделиер-технолог на облекло

Анка Тодорова

12д

Лазерна и оптична техника

Машини и системи с ЦПУ

Техник на прецизна техника

Машинен техник

инж. Татяна Юрукова

12е

Микропроцесорна техника

Производство на облекло от текстил

 

Техник на електронна техника

Оператор в производството на облекло

инж. Боян Панчовски

 

УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ