ПРИЕМ 2020-2021 след 7 клас
Прием с национално външно оценяване

СПЕЦИАЛНОСТИ С ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА / ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Информация за план-прием за 2020-2021г. - да се осъществи в 4 паралелки дуално обучение:
1. Лазерна и оптична техника;
2. Минна електромеханика / Обогатяващи, преработващи и рециклационни технологии;
3. Технология на машиностроенето;
4. Промишлена електроника.
5. Балообразуващите оценки да са:
- Лазерна и оптична техника – БЕЛ, Математика, Физика и астрономия;
- Минна електромеханика - БЕЛ, Математика, Физика и астрономия;
- Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии – БЕЛ, Математика, Химия и ООС;
- Технология на машиностроенето - БЕЛ, Математика, Физика и астрономия;
- Промишлена електроника - БЕЛ, Математика, Физика и астрономия.
6 . Всички специалности да бъдат с разширено изучаване на чужд език както следва:
- Английски език - ЛОТ, МЕ, ОПРТ, ПЕ;
- Руски език - Технология на машиностроенето.

 


Необходими документи:

1.Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания
2.Копие на свидетелство за завършено основно образование
3.Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване
4.Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

СРОКОВЕ
График на дейностите за учебната 2020-2021 година за ученици след завършено основно образование